آزمون های طبقه بندی شده درس ریاضی عمومی یکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8900 عمران_نظارت کارشناسی ارشد ریاضی عمومی یک 10 پیدا نشد |
ندارد