آزمون های طبقه بندی شده درس آمار و مدل سازیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6125 شاخص های پراکندگی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
2 6124 شاخص های پراکندگی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
3 6123 شاخص های پراکندگی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
4 6122 شاخص های پراکندگی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
5 6121 شاخص های پراکندگی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
6 6120 شاخص های پراکندگی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
7 6119 شاخص های پراکندگی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
8 6118 شاخص های پراکندگی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 6117 شاخص های پراکندگی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
10 6116 شاخص های مرکزی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
11 6115 شاخص های مرکزی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
12 6114 شاخص های مرکزی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 6113 شاخص های مرکزی - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
14 6112 شاخص های مرکزی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
15 6111 شاخص های مرکزی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
16 6110 شاخص های مرکزی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
17 6109 شاخص های مرکزی - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
18 6108 نمودارها و تحلیل داده ها - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
19 6107 نمودارها و تحلیل داده ها - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
20 6106 نمودارها و تحلیل داده ها - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 10 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد