آزمون های جامع درس آمار و مدل سازیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6140 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
2 6139 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
3 6138 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
4 6137 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
5 6136 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
6 6135 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
7 6134 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
8 6133 دوم دبیرستان - تالیفی دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
9 6132 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
10 6131 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
11 6130 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
12 6129 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
13 6128 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
14 6127 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد
15 6126 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان آمار و مدل سازی 20 تجربی، ریاضی، انسانی
ندارد