آزمون های درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7051 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۶ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
2 7050 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۳ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
3 7049 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۳ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
4 7048 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۸۱ تا ۸۴ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
5 7047 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۸ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
6 7046 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۸۵و۸۶ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
 
7 7045 زبان ارشد روانشناسی - سراسری ۸۷ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
8 7043 زبان ارشد روانشناسی - سراسری ۸۹ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
9 7042 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۰ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
10 7041 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹1 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
 
11 7040 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۲ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
12 7039 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۳ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
13 7038 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۴ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
14 7026 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۵ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد