آزمون های کنکور سراسری درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7045 زبان ارشد روانشناسی - سراسری ۸۷ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
2 7043 زبان ارشد روانشناسی - سراسری ۸۹ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
3 7042 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۰ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
4 7041 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹1 کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
 
5 7040 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۲ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
6 7039 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۳ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
7 7038 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۴ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
8 7026 زبان ارشد روانشناسی - سراسری۹۵ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد