آزمون های برگزیده درس زبان انگلیسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7051 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۶ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
2 7050 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۳ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
3 7049 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۳ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
4 7048 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۸۱ تا ۸۴ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
5 7047 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۷۵ تا ۸۸ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی
ندارد
6 7046 زبان ارشد روانشناسی - برگزیده کنکورهای سراسری ۸۵و۸۶ کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 30 رشته : علوم انسانی | گرایش اصلی : روانشناسی