آزمون های کنکور سراسری درس جغرافیاردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8622 سراسری 95 انسانی سوم دبیرستان جغرافیا 15 انسانی
ندارد
2 8609 سراسری 96 انسانی سوم دبیرستان جغرافیا 15 انسانی
ندارد