آزمون های برگزیده درس جغرافیاردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6359 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
2 6358 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
3 6357 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
4 6356 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
5 6355 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
6 6354 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
7 6353 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
8 6352 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
9 6351 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
10 6350 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
11 6349 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
12 6348 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
13 6347 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
14 6346 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
15 6345 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
16 6344 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
17 6343 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد
18 6342 برگزیده - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی جغرافیا 15 انسانی
ندارد