آزمون های برگزیده درس ریاضیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8834 ریاضی نهم فصل 4 نمونه 4 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8833 ریاضی نهم فصل 4 نمونه 3 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8832 ریاضی نهم فصل 4 نمونه 2 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8831 ریاضی نهم فصل 4 نمونه 1 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 8830 ریاضی نهم فصل 3 نمونه 4 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
6 8829 ریاضی نهم فصل 3 نمونه 3 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8828 ریاضی نهم فصل 3 نمونه 2 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8827 ریاضی نهم فصل 3 نمونه 1 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
 
9 8826 ریاضی هشتم فصل 4 نمونه 6 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
10 8825 ریاضی هشتم فصل 4 نمونه 5 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8824 ریاضی هشتم فصل 4 نمونه 4 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8823 ریاضی هشتم فصل 4 نمونه 3 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 8822 ریاضی هشتم فصل 4 نمونه 2 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 8821 ریاضی هشتم فصل 4 نمونه 1 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 8820 ریاضی هشتم فصل 3 نمونه 5 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8819 ریاضی هشتم فصل 3 نمونه 4 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8818 ریاضی هشتم فصل 3 نمونه 3 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
18 8817 ریاضی هشتم فصل 3 نمونه 2 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
19 8816 ریاضی هشتم فصل 3 نمونه 1 هشتم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
20 8435 هندسه تحلیلی و جبر - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد