آزمون های درس ریاضیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8556 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
2 8555 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
3 8554 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
4 8553 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
5 8552 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
6 8551 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
7 8550 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
8 8549 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
9 8548 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
10 8547 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
11 8546 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
12 8545 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
13 8544 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
14 8543 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
15 8542 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
16 8541 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
17 8540 حد و پیوستگی - تألیفی یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
18 8539 توابع نمایی و لگاریتم - کنکوری یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
19 8538 توابع نمایی و لگاریتم - کنکوری یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد
20 8537 توابع نمایی و لگاریتم - کنکوری یازدهم متوسطه ریاضی 7 تجربی
ندارد