آزمون های درس ریاضیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8892 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 20ممتوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
2 8891 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 19 نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8890 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 18متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8889 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 17 متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 8888 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه16متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
6 8887 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه15متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8886 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه14متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8885 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه13متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8884 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 12متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
10 8883 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 11متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8882 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 10متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8881 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 9متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 8880 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 8متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 8879 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 7متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 8878 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 6 متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8876 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 5متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
17 8875 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 4متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
18 8874 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه3متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
19 8873 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 2متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد
20 8872 ازمون ریاضی نهم فصل پنجم نمونه 1 متوسط نهم متوسطه ریاضی 20 تمامی رشته ها
ندارد