آزمون های برگزیده درس تاریخردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 5409 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
2 5408 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
3 5407 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
4 5406 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
5 5405 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
6 5404 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
7 5403 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
8 5402 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
9 5401 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
10 5400 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
11 5399 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
ندارد
12 5398 تمامی پایه های تحصیلی - کنکوری دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی تاریخ 15 انسانی
 
13 5397 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
ندارد
14 5396 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
 
15 5395 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
 
16 5394 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
 
17 5393 دوم دبیرستان - کنکوری دوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
 
18 5317 سوم دبیرستان - کنکوری سوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
ندارد
19 5316 سوم دبیرستان - کنکوری سوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
ندارد
20 5315 سوم دبیرستان - کنکوری سوم دبیرستان تاریخ 15 انسانی
ندارد