آزمون های طبقه بندی شده درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7382 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
2 7381 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
3 7380 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
4 7379 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
5 7378 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
6 7377 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
7 7376 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
8 7375 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
9 7374 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
10 7373 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
11 7372 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
12 7130 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
13 7129 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
14 7128 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
15 7127 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
16 7126 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
17 7125 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
18 7124 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
19 7123 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
20 7122 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) دوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد