آزمون های طبقه بندی شده درس زیست شناسی پایه دهم متوسطهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8922 زیست شناسی دهم(زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
 
2 8921 زیست شناسی دهم( زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8920 زیست شناسی دهم(زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8919 زیست شناسی دهم(زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 8918 زیست شناسی دهم دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8917 زیست شناسی دهم (زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8916 زیست شناسی دهم (زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8915 زیست شناسی دهم( زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8914 زیست شناسی دهم (زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
 
10 8913 زیست شناسی دهم (زیست شناسی چیست) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8903 زیست شناسی دهم ( زیست شناسی چیست) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد