آزمون های برگزیده درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7591 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7590 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7589 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7588 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7569 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7568 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7567 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7566 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7565 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7436 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7435 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
12 7434 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7433 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7432 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7054 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
16 7053 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7052 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی