آزمون های برگزیده درس زیست شناسی پایه پیش دانشگاهیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7591 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7590 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7589 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7588 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد