آزمون های برگزیده درس زیست شناسی پایه سوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7436 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7435 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
3 7434 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7433 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7432 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد