آزمون های برگزیده درس زیست شناسی پایه دوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7054 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
2 7053 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7052 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی