آزمون های جامع درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7610 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7609 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7608 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7607 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7606 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7605 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7604 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7603 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7602 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7601 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7600 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7599 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7598 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7597 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7596 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7595 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7594 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7593 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
19 7592 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
 
20 7587 تالیفی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد