آزمون های جامع درس زیست شناسی پایه سوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7456 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7455 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7454 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7453 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7452 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7451 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7450 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7449 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7448 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7447 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7446 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7445 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7444 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7443 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7442 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7441 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7440 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7439 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
19 7438 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7437 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی