آزمون های جامع درس زیست شناسی پایه دوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7074 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7073 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7072 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7071 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7070 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7069 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7068 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7067 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7066 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7065 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7064 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7063 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7062 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7061 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7060 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7059 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7058 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7057 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
19 7056 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7055 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد