آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7414 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
2 7413 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
3 7412 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
4 7411 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
5 7410 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
6 7409 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
7 7408 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
8 7407 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
9 7406 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
10 7405 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
11 7404 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
12 7403 فصل هشتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
13 7402 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
14 7401 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
15 7400 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
 
16 7399 فصل هفتم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
17 7398 فصل ششم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
18 7397 فصل ششم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
19 7396 فصل ششم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
20 7395 فصل پنجم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) سوم دبیرستان زیست شناسی 20 تجربی
ندارد