آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7454 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7453 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7452 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7451 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7450 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7449 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7448 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7447 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7446 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7445 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7444 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7443 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7442 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7441 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7440 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
16 7439 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7438 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7437 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
19 7436 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7435 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی