آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7488 فصل پنجم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
2 7487 فصل پنجم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
3 7486 فصل پنجم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
4 7485 فصل چهارم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
 
5 7484 فصل چهارم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
6 7483 فصل سوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
7 7482 فصل سوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
8 7481 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
9 7480 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
10 7479 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
11 7478 فصل دوم - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
12 7477 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
13 7476 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
14 7475 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
15 7474 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
16 7473 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
17 7472 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
ندارد
18 7471 فصل اول - تلفیقی ( تالیفی و کنکوری ) پیش دانشگاهی زیست شناسی 20 تجربی
 
19 7456 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7455 تالیفی - جامع سوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد