آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7602 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7601 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7600 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7599 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7598 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7597 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7596 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7595 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7594 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7593 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7592 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
 
12 7591 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7590 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7589 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7588 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7587 تالیفی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7586 تالیفی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7585 تالیفی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
19 7584 تالیفی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7583 تالیفی - جامع دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد