آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7053 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7052 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی