آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7073 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7072 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7071 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7070 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7069 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7068 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7067 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7066 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7065 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7064 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7063 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7062 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7061 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7060 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7059 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7058 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7057 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
 
18 7056 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
19 7055 تالیفی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7054 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع دوم دبیرستان زیست شناسی 50 تجربی