آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7790 سراسری تجربی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
2 7610 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
3 7609 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
4 7608 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
5 7607 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
6 7606 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
7 7605 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
8 7604 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
9 7603 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
10 7602 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
11 7601 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7600 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7599 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7598 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7597 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7596 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7595 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7594 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
19 7593 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7592 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی