آزمون های درس زیست شناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8922 زیست شناسی دهم(زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
 
2 8921 زیست شناسی دهم( زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8920 زیست شناسی دهم(زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8919 زیست شناسی دهم(زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
5 8918 زیست شناسی دهم دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
 
6 8917 زیست شناسی دهم (زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8916 زیست شناسی دهم (زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8915 زیست شناسی دهم( زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8914 زیست شناسی دهم (زیست شناسی نوین) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
 
10 8913 زیست شناسی دهم (زیست شناسی چیست) دهم متوسطه زیست شناسی 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 7790 سراسری تجربی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
12 7610 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
13 7609 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
14 7608 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
15 7607 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
16 7606 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
17 7605 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
18 7604 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
19 7603 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد
20 7602 تالیفی - جامع پیش دانشگاهی زیست شناسی 50 تجربی
ندارد