آزمون های کنکور سراسری درس فلسفهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8625 سراسری 95 انسانی سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
 
2 8612 سراسری 96 انسانی سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد