آزمون های طبقه بندی شده درس فلسفهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6581 درس پنجم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
2 6580 درس چهارم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
3 6579 درس چهارم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
4 6578 درس چهارم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
5 6577 درس چهارم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
6 6576 درس سوم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
7 6575 درس سوم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
8 6574 درس دوم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
9 6573 درس دوم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
 
10 6572 درس اول - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
11 6571 درس اول - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
12 6570 درس اول - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
13 6569 درس اول - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی