آزمون های طبقه بندی شده درس فلسفه



ردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6656 فصل سیزدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
 
2 6655 فصل دوازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
3 6654 فصل دوازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
 
4 6653 فصل یازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
 
5 6652 فصل یازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
6 6651 فصل یازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
7 6650 فصل یازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
8 6649 فصل یازدهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
9 6648 فصل دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
10 6647 فصل دهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
11 6646 فصل نهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
 
12 6645 فصل نهم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
 
13 6644 فصل هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
14 6643 فصل هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
15 6642 فصل هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
16 6641 فصل هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
17 6640 فصل هشتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
 
18 6639 فصل هفتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
19 6638 فصل هفتم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد
20 6637 فصل ششم - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 15 انسانی
ندارد