آزمون های جامع درس فلسفهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 6713 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
2 6712 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
3 6711 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
4 6710 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
5 6709 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
6 6708 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
7 6707 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
8 6706 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
9 6705 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
10 6704 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
11 6703 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
12 6702 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
13 6701 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
14 6700 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
15 6699 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
16 6698 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
17 6697 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
18 6696 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
19 6695 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
20 6694 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی