آزمون های درس فلسفهردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8625 سراسری 95 انسانی سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
 
2 8612 سراسری 96 انسانی سوم دبیرستان فلسفه 15 انسانی
ندارد
3 6713 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
4 6712 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
5 6711 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
6 6710 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
7 6709 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
8 6708 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
9 6707 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
10 6706 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
11 6705 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
 
12 6704 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
13 6703 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
14 6702 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
15 6701 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
16 6700 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
17 6699 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
18 6698 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
19 6697 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی
ندارد
20 6696 جامع - تلفیقی (تالیفی و کنکوری) پیش دانشگاهی فلسفه 25 انسانی