آزمون های کنکور سراسری درس روانشناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8627 سراسری 95 انسانی سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
2 8613 سراسری 96 انسانی سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی