آزمون های طبقه بندی شده درس روانشناسی پایه سوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 4827 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
2 4826 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
3 4825 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
4 4824 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
5 4823 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
6 4822 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
7 4821 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
8 4820 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
9 4819 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
10 4818 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
11 4817 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
12 4816 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
13 4815 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
14 4814 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
15 4813 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
16 4812 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
17 4811 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
18 4810 فصل چهارم - سلامت روانی و اختلال روانی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
19 4809 فصل سوم - فرآیندهای شناختی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
20 4808 فصل سوم - فرآیندهای شناختی سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد