آزمون های جامع درس روانشناسی پایه سوم دبیرستانردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 4878 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
2 4877 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
3 4876 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
4 4875 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
5 4874 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
6 4873 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
7 4872 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
8 4871 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
9 4870 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
10 4869 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
11 4868 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
12 4867 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
13 4866 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
14 4865 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
15 4864 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
16 4863 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
17 4862 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
18 4861 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
19 4860 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
20 4859 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی