آزمون های درس روانشناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 4736 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
2 4735 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
3 4734 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
 
4 4733 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
5 4732 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
6 4731 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
7 4730 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
8 4729 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
9 4728 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
10 4727 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
11 4726 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
12 4725 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد
13 4724 فصل اول - کلیات سوم دبیرستان روانشناسی 10 انسانی
ندارد