آزمون های درس روانشناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 4856 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
2 4855 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
3 4854 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
4 4853 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
5 4852 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
6 4851 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
7 4850 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
8 4849 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
9 4848 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
10 4847 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
11 4846 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
12 4845 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
13 4844 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
14 4843 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
15 4842 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
16 4841 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
17 4840 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
18 4839 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
19 4838 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
20 4837 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد