آزمون های درس روانشناسیردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8627 سراسری 95 انسانی سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
2 8613 سراسری 96 انسانی سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
3 4894 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
4 4893 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
5 4892 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
6 4891 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
7 4890 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
8 4889 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
9 4888 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
10 4887 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
11 4886 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
12 4885 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد
13 4884 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
14 4883 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
15 4882 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
16 4881 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
17 4880 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
18 4879 برگزیده کنکورهای قبلی - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
19 4878 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
 
20 4877 جامع - سوم دبیرستان سوم دبیرستان روانشناسی 20 انسانی
ندارد