آزمون های کنکور سراسری درس اقتصادردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8619 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی اقتصاد 15 انسانی
ندارد
2 8605 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی اقتصاد 15 انسانی
ندارد