آزمون های طبقه بندی شده درس اقتصادردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 5017 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
2 5016 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
3 5015 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
4 5014 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
5 5013 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
6 5012 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
7 5011 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
8 5010 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
9 5009 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
10 5008 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
11 5007 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
12 5006 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
13 5005 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
14 5004 بخش ششم - اقتصاد جهان دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
15 5003 بخش پنجم - نهادها و بازارهای مالی دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
16 5002 بخش پنجم - نهادها و بازارهای مالی دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
 
17 5001 بخش پنجم - نهادها و بازارهای مالی دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
18 5000 بخش پنجم - نهادها و بازارهای مالی دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
19 4999 بخش پنجم - نهادها و بازارهای مالی دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد
20 4998 بخش پنجم - نهادها و بازارهای مالی دوم دبیرستان اقتصاد 10 انسانی
ندارد