آزمون های جامع درس اقتصادردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 5057 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
2 5056 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
3 5055 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
4 5054 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
5 5053 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
6 5052 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
7 5051 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
8 5050 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
9 5049 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
10 5048 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
11 5047 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
12 5046 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
13 5045 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
14 5044 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
15 5043 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
16 5042 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
17 5041 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
18 5040 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
19 5039 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
20 5038 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد