آزمون های جامع درس اقتصادردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9107 اقتصاد دهم متوسطه اقتصاد 9 انسانی
ندارد
2 5097 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
3 5096 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
4 5095 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
5 5094 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
6 5093 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
7 5092 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
8 5091 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
9 5090 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
10 5089 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
11 5088 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
12 5087 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
13 5086 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
14 5085 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
15 5084 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
16 5083 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
17 5082 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
18 5081 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
19 5080 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
20 5079 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد