آزمون های درس اقتصادردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8619 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی اقتصاد 15 انسانی
ندارد
2 8605 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی اقتصاد 15 انسانی
ندارد
3 5112 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
4 5111 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
5 5110 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
6 5109 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
7 5108 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
8 5107 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
9 5106 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
10 5105 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
11 5104 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
12 5103 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
13 5102 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
14 5101 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
15 5100 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
 
16 5099 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
 
17 5098 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
 
18 5097 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
19 5096 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
20 5095 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد