آزمون های درس اقتصادردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9107 اقتصاد دهم متوسطه اقتصاد 9 انسانی
ندارد
2 8619 سراسری 95 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی اقتصاد 15 انسانی
ندارد
3 8605 سراسری 96 انسانی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی اقتصاد 15 انسانی
ندارد
4 5112 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
5 5111 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
6 5110 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
7 5109 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
8 5108 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
9 5107 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
10 5106 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
11 5105 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
12 5104 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
13 5103 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
14 5102 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
15 5101 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
16 5100 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
 
17 5099 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
 
18 5098 برگزیده کنکورهای قبلی - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
 
19 5097 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد
20 5096 جامع - دوم دبیرستان دوم دبیرستان اقتصاد 15 انسانی
ندارد