آزمون های درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8639 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
2 8632 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
3 8598 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
4 8591 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
5 7852 سراسری تجربی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
6 7788 سراسری ریاضی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
7 7619 سراسری ریاضی 93 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
8 7618 سراسری ریاضی 92 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
9 7614 سراسری ریاضی 91 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
10 7613 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
 
11 7612 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
12 7470 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان فیزیک 45 ریاضی
ندارد
13 7292 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
 
14 7291 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
ندارد
15 7290 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
ندارد
16 7262 شناخت نور (آینه ها) - کنکوری اول دبیرستان فیزیک 15 تجربی، ریاضی
 
17 7261 شناخت نور (آینه ها) - کنکوری اول دبیرستان فیزیک 15 تجربی، ریاضی
ندارد