آزمون های درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8960 قانون دوم ترمودینامیک دهم متوسطه فیزیک 9 تمامی رشته ها
ندارد
2 8953 ویژگی های فیزیکی مواد(1) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8639 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
4 8632 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
5 8598 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
6 8591 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
7 7852 سراسری تجربی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
8 7788 سراسری ریاضی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
9 7619 سراسری ریاضی 93 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
10 7618 سراسری ریاضی 92 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
11 7614 سراسری ریاضی 91 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
12 7613 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
 
13 7612 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
14 7470 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان فیزیک 45 ریاضی
ندارد
15 7292 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
 
16 7291 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
ندارد
17 7290 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
ندارد
18 7262 شناخت نور (آینه ها) - کنکوری اول دبیرستان فیزیک 15 تجربی، ریاضی
 
19 7261 شناخت نور (آینه ها) - کنکوری اول دبیرستان فیزیک 15 تجربی، ریاضی
ندارد