آزمون های موضوعی درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7292 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
 
2 7291 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
ندارد
3 7290 حرکت شناسی - کنکوری دوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 14 تجربی، ریاضی
ندارد
4 7262 شناخت نور (آینه ها) - کنکوری اول دبیرستان فیزیک 15 تجربی، ریاضی
 
5 7261 شناخت نور (آینه ها) - کنکوری اول دبیرستان فیزیک 15 تجربی، ریاضی
ندارد