آزمون های طبقه بندی شده درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8960 قانون دوم ترمودینامیک دهم متوسطه فیزیک 9 تمامی رشته ها
ندارد
2 8953 ویژگی های فیزیکی مواد(1) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8948 فیزیک و اندازه گیری(3) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
4 8946 فیزیک و اندازه گیری(1) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد