آزمون های برگزیده درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 7613 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
 
2 7612 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
3 7470 برگزیده کنکورهای قبلی - جامع سوم دبیرستان فیزیک 45 ریاضی
ندارد