آزمون های جامع درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 9111 فیزیک دهم رشته ریاضی جامع دهم متوسطه فیزیک 6 ریاضی