آزمون های درس فیزیکردیف کد آزمون عنوان آزمون پایه تحصیلی نام درس تعداد سوال رشته تحصیلی جزئیات آزمون پیروز آزمون
1 8960 قانون دوم ترمودینامیک دهم متوسطه فیزیک 9 تمامی رشته ها
ندارد
2 8959 مفاهیم ترمودینامیک دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
3 8958 دما،مقیاس های اندازه گیری دما،انواع دما سنج دهم متوسطه فیزیک 10 تمامی رشته ها
ندارد
4 8957 ویژگی های فیزیکی مواد(5) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
 
5 8956 ویژگی های فیزیکی مواد(4) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
6 8955 ویژگی های فیزیکی مواد(3) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
7 8954 ویژگی های فیزیکی مواد(2) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
8 8953 ویژگی های فیزیکی مواد(1) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
9 8952 کار انرژی توان(4) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
 
10 8951 کار انرژی توان(3) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
11 8950 کار انرژی توان(2) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
12 8949 کار انرژی توان(1) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
13 8948 فیزیک و اندازه گیری(3) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
14 8947 فیزیک و اندازه گیری(2) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
15 8946 فیزیک و اندازه گیری(1) دهم متوسطه فیزیک 20 تمامی رشته ها
ندارد
16 8639 سراسری 94 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
17 8632 سراسری 94 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
18 8598 سراسری 96 تجربی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد
19 8591 سراسری 96 ریاضی دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 45 ریاضی
ندارد
20 7852 سراسری تجربی 95 دوم دبیرستان، سوم دبیرستان، پیش دانشگاهی فیزیک 30 تجربی
ندارد